algemene verkoopsvoorwaarden

  • Elke verkoop, dienstverlening of prestatie (hierna gewoonweg verkoop), is onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere verkoopsvoorwaarden en aankoopsvoorwaarden van de koper.

  • De facturen zijn contant betaalbaar bij levering van de goederen, diensten of prestaties. Dit kan door storting op de bankrekening.

  • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag vermeld op de factuur zal er vanaf vervaldatum tot de dag van algehele betaling een verwijlintrest van 12% per jaar worden aangerekend, dit van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. In geval van wanbetaling wordt overeengekomen dat een schadevergoeding verschuldigd is wegens onbeschikbaarheid van het kapitaal en onkosten ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

  • Het niet naleven van deze algemene verkoopsvoorwaarden geeft de verkoper het recht om alle contracten die hem zouden binden met de koper op te schorten of zelfs te verbreken.

  • Elke klacht en bezwaar moet onmiddellijk en duidelijk gemotiveerd schriftelijk per brief of e-mail gemeld worden aan de verkoper. Het feit dat de koper deze klacht indient, ontlast hem niet van het naleven van deze voorwaarden en de betalingstermijn.

  • Gelijk welke betwisting over om het even welk punt van de overeenkomsten tussen de verkoper en de koper, valt onder de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd.

  • Het niet schriftelijk protesteren van de factuur, binnen een termijn van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf factuurdatum, geldt als aanvaarding van de factuur en de algemene voorwaarden die hierboven voorkomen.


Contacteer mij

© 2018 made in meadow - BTW BE 0821 905 843 - sitemap - algemene voorwaarden - privacy policy